در ابتدا اندازه های زیر را برای کشیدن الگوی شلوار محاسبه کنید.

حال محاسبات زیر را انجام دهید:

1-  الگو را با کشیدن خط 1 خطی عمودی که نشان دهنده قد تمام شلوار می باشد، شروع کنید.
2- خطی افقی عمود بر خط 1 در نقطه A رسم کنید خط مذکور که خط کمر می باشد را 2 نامگذاری می کنیم.
3- خطی افقی عمود بر خط 1در نقطه B رسم کنید خط مذکور که خط مچ می باشد را 3 نامگذاری می کنیم.
4-  از نقطه A به میزان قد باسن کوچک پایین آمده و آنرا G بنامید حال خطی افقی عمود بر خط  1  در نقطه G رسم کنید خط مذکور که خط باسن کوچک می باشد را 4 نامگذاری می کنیم.
5-  از نقطه A به میزان قد باسن بزرگ پایین آمده و آنرا H بنامید حال خطی افقی عمود بر خط 1  در نقطه H رسم کنید خط مذکور که خط باسن بزرگ می باشد را 5 نامگذاری می کنیم.
6-  از نقطه A به میزان قد فاق پایین آمده و آنرا O بنامید حال خطی افقی عمود بر خط 1 در نقطه O رسم کنید خط مذکور که خط باسن بزرگ می باشد را 6 نامگذاری می کنیم.
7- نقطه وسط خط OB را بیابید از آن نقطه به میزان 6 سانت بالا رفته آنرا L بنامید . حال خطی افقی عمود بر خط OB در نقطه L رسم کنید خط مذکور که خط زانو می باشد را 7 نامگذاری می کنیم.

الگوی جلو
  8- حال دور کمر به اضافه 2 سانت برای گشادی بیشتر را بر 8 تقسیم کرده و از نقطه A به سمت چپ رفته و آنرا c بنامید سپس دور کمر به اضافه 2 سانت برای گشادی بیشتر را بر 8 تقسیم کرده  با 2+1 جمع زده و از نتقطه a به سمت راست رفته و آنرا d بنامید. 2 سانت اضافه شده برای پنس بوده و 1 سانت دیگر برای گشادی و راحتی لباس مس باشد. حال از نقطه d به اندازه 1 سانت بالا رفته و آنرا e بنامید. سپس از نقطه e یک منحنی بسیار کم به نقطه a برای نشان دادن خط کمر جلو بکشید.از نقطه a به اندازه 4.5 سانت به سمت راست رفته و آنرا f نامگذاری کرده  و کشیدن پنس جلو را از این نقطه آغاز کنید. از نقطه f به اندازه 2 سانت به سمت راست بروید و آنرا g نامگذاری کرده  و خط gh را عمود بر خط 2 رسم کنید خط fh را هم به عنوان قسمت دیگر پنس جلو رسم کنید.
9- حال دور باسن بزرگ به اضافه 4 سانت برای گشادی بیشتر را بر 8 تقسیم کرده و حاصل بدست امده را از 2 کم کنید  و از نتقطه k به سمت چپ رفته و آنرا i بنامید. سپس حاصل بدست امده را از 2 جمع کنید  و از نتقطه k به سمت چپ رفته و آنرا j بنامید. از نقطه j  خطی را عمود بر خط 4  باسن کوچک بکشید و آنرا b  بنامید. حال از نقطه b یک خط منحنی به نقطه d بکشید
10- از نقطه i  خطی را عمود بر خط 6 فاق بکشید و از آن نقطه به میزان x-1 به سمت چپ بروید و آنرا l  بنامید. در نظر داشته باشید که1/20 دور باسن بزرگ = x
11-  حال از c خطی صاف به i  و از i  خطی منحنی به l  برای کشیدن خط فاق جلو رسم کنید.
 12- از نقطه o در روی خط زانو به اندازه 4/1 دور زانو منهای 1 سانت از طرفین بیرون بروید و آنرا m و n بنامید.
13- از نقطه r در روی خط مچ به اندازه  4/1 دور مچ منهای 1 سانت از طرفین بیرون بروید و آنرا p و q بنامید.
14-  از l خطی صاف به m  و از j خطی صاف به n برای رسم قسمت ران و از m خطی صاف به p و از n خطی صاف به q برا کشیده قسمت پاچه رسم کنید.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٢

 

شلوار حاملگی:

الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود.

الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد.

قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید.

از قسمت( (ـ) خط چین و ...) کاربن شود.

روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٢

 

اندازه گیری لازم برای شلوار:

دور کمر

دور باسن

دور ران

قد شلوار (از کمر)

قد زانو (از کمر)

شلوار: (الگوی جلو)

4/1 دو باسن منهای 1 برای پهنای کادر (A-B) ß خط کمر

از این نقاط قد شلوار را تا پایین رسم کرده و کادر را کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید.(C-D)

4/1 دور باسن منهای 2 یا 3 برای قد فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست) (E-F)

نقاط (A-B) قد زانو را مشخص (G-H)

20/1 دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با پهنای فاق را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنید که این خط اتو می‌باشد.

همانطور که در شکل ملاحظه می‌کنید الگو رسم شد از نقطه B 2 سانت به سمت چپ و بعد 1 سانت بالا و به خط کمر وصل شود. سپس از نقطه B 15 سانت به طرف پایین و مانند شکل به 1 سانتی که بالا رفتید وصل کنید.

 

 

 

کنترل کمر جلو:

خط کمر الگو را اندازه می‌زنیم.

4/1 دور کمر منهای 1 را بدست آورید ß چنانچه این مقدار کمتر از خط کمر الگو بود اختلاف آنها را از خط اتو پنس می‌گیریم.

بطور مثال: اگر خط کمر الگو 3 سانت بیشتر از 4/1 دور کمر منهای 1 بود از خط اتو 5/1 سانت به سمت راست و چپ رفته به اندازه 10 تا 12 سانت از خط اتو پایین رفته و پنس را رسم کنید.

الگوی پشت شلوار:

الگوی پشت شلوار را از روی الگوی جلو بدست آورید.

به این صورت که درهر طرف خط زانو و دمپای شلوار 2 سانت بیرون آمد از سمت چپ خط فاق هم 2 سانت و از سمت راست خط فاق و باسن 3 سانت بیرون آمده و خطوط را رسم کنید.

مانند شکل 2 سانت از سمت چپ خط باسن داخل باسن داخل شده و به 2/1 خط باسن و فاق رسم کنید سپس مانند شکل گونیا را قرار داده و به بالا رسم کنید که 3 سانت از خط کمر بالا رود.

 

 

 

کنترل کمر پشت:

4/1 دور کمر به اضافه 1 سپس + 3 کنید.    3+ 1+ (4÷72) دور کمر = مثال

چنانچه خط کمر الگو کمتر از این مقدار بود (3+) را حذف کنید.

در مرحله آخر دور ران را به اضافه 4 کنید و قد فاق پشت و جلو را با هم جمع کنید چنانچه حاصل بیشتر از دوران +4 بود اختلاف آن را از پهنای فاق کم کنید و تا پایان شلوار ادامه دهید و اگر خاصل کمتر بود بر عکس انحام دهید.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٢
تگ ها : الگوی شلوار