دور باسن
دور کمر
قد شلوار
از کمر تا باسن یا بلندی باسن
از کمر تا
زانو

جلوی شلوار زنانه
ابتدا مستطیلی به عرض یک چهارم
دور باسن و به اندازه قد شلوار که نقاط (الف ب پ ت)
را تشکیل می­دهد
میکشیم
خط الف ب خط کمر               خط پ ت خط دمپا

 

که عرض یک چهارم دور باسن(دور باسن 96 تقسیم بر
چهار مساوی با 24 )و قد شلوار ازبند کمر در قسمت پهلو تا زمین با دوخت 100 سانتسپس
بلندی فاق که از یک چهارم دور باسن به اضافه 2سانت برای آزادی فاق پایین آمده وخط
(س ش) را رسم و علامت میزنیم.

نکته: اگر یک چهارم دور باسن از 30 بیشتر شود
به اضافه 2 نمیکنیم یعنی بلندی فاق یکچهارم دورباسن میشود

بلندی باسن را هم
از خط (الف ب) پایین آمده و خط (ظ ط) را رسم می­کنیم

برای خط زانو بلندی از
خط کمر تا زانو را از خط کمر پایین می آییم یا قد شلوار را نصفباضافه 4 از نقطه (ب)
پائین و خط (گ ق) علامت می­گذاریم.
برای بیرون رفت یا گشادی فاق جلو دور باسن را
تقسیم بر 4 و یک چهارم آن را تقسیم بر8 و مقدار (س د) را بدست بیاوریم که این مقدار
برای افراد لاغر5/2 سانت و برای افرادمتوسط 3 و برای افراد چاق حدود 4 سانت می­شود
پس این مقدار را از نقطه (س) بیرونرفته و نقطه (د) قرار داده بعد زاویه (س) را با 2
الی 3 سانت بیرون و دو نقطه (د ظ) را باهلال دست بهم رسم می­کنیم
یک الی 2 سانت
از نقطه (الف) داخل و نقطه (چ) سپس دو نقطه (چ ظ) را با خط­کش بهم وصل کنید در قسمت
پهلو نقطه (ب) در صورت دلخواه می­توان یک الی 2 سانت داخل ویک سانت بالا و نقطه (ک)
را با کنار گونیا مثل دامن به بلندی باسن رسم نمایید.
برای خط اطوی شلوار خط (ش
د) را نصف (نقطه ج)، و این مقدار را از طرف پهلو تا پای شلوار چک کنید.

 

 

برای گشادی دم پای شلوار پس از رسم خط اطو
یعنی نقاط (ن ذ)از دو طرف نقطه (ذ) باندازه گشادی دلخواه که 8 الی 11 سانت می­باشد
خارج و نقاط (م م)را علامت زده یکبار باخط به نقطه (ش) و یک بار به نقطه (د) این هم
بوسیله خط­کش بلند رسم نمایید


قسمت پشت شلوار
زنانه

برای قسمت پشت شلوار از الگوی جلو استفاده می­کنیم به این شکل که
روی الگوی جلوی شلوار باید الگوی پشت پیاده شود
مثل شکل از نقطه (د) 2 تا 3
برابر (س د) را خارج و نقطه (ل) را قرار داده از زاویه (س) 4 الی 5 سانت خارج شده و
نقطه (خ) از نقطه (الف) هم 2 سانت داخل و نقطه (ر) از نقطه (ر)3 الی 5 سانت بالا
رفته و نقطه (ز) را علامت زده سپس نقاط (زخ) را با خط­کش رسم و از نقطه (خ) تا یک
سانت پائین­تر از نقطه (ل) با هلال دست وصل کنید این هم قسمت فاق پشت شلوار از نقطه
(ک) به نقطه (ز) با خط­کش رسم نمایید.

 

 

برای گشادی پاچه پشت شلوار از نقطه (م) 2 سانت به
طرف نقطه (ض) رفته از نقطه (ق) یا خط زانو هم 2سانت بیرون و نقطه (ط) را قرار داده
سپس نقاط (ظ ض) را بوسیله گونیای خیاطی مثل شکل رسم و بعد نقاط (و ت) را با خط­کش
رسم کنید.
برای پنس پشت شلوار خط (ک ز)را نصف 90 درجه به بلندی 10 سانت و عرض
پنس 3 سانت رسم می­کنیم
برای جدا کردن این دو الگو کاغذ دیگری زیر الگو قرار
داده و قسمت جلوی کامل شلوار را رولت کرده

 

 

 

 

کنترل خط کمر
فاصله بین
پنسها روی خط کمر را با هم جمع کرده با یک دوم دور کمر شخص مقایسه میکنیم
اگر
اندازه روی الگو کمتر از اندازه یک دوم دور کمر شخص بود میتوان به نسبت پنسهای روی
الگو را حذف کرد
ترتیب حذف کردن پنسها: ابتدا پنس پشت زیپ سپس پنس سه سانت پشت و
در آخر پنسهای پهلو
اگر اندازه روی الگو بیشتر از اندازه یک دوم دور کمر شخص
باشد ابتدا یک پنس تا پهنای 3 سانت روی خط الگوی جلو درست میکنیم و اگر باز هم
احتیاج شد گودی کمر پشت را بیشتر میکنیم

 


 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٤