چند نکته در مورد کت یقه انگلیسی :
 یقه انگلیسی جدا 2 مدل دارد یکی اینکه لاسکینه پهن و دیگر اینکه لاسکینه باریکه . در اینجا هر دو مدل رو توضیح خواهم داد .
دوم اینکه ابتدا باید الگوی خام را طبق مراحل شش گانه رسم کنیم . قبل از هر کاری باید هم سرشانه و هم حلقه آستین را اصلاح کنیم ، به این صورت :
1. در الگوی پشت از ابتدا یقه پشت تا سرشانه را با متر اندازه می زنیم در صورتی که بزرگتر اندازه واقعی سرشانه شما بود آنرا تنگتر می کنیم و اگر کوچکتر بود کمی در امتداد آن بیرون می آییم . این نقطه را A می نامیم .
2. حلقه آستین را در امتداد خط پهلو 1-2 سانت گشاد می کنیم و این نقطه B خواهد بود .
3. نقطه A را به نقطه B طبق اگوی حلقه آستین به صورت هلال رسم می کنیم .
4. در الگوی جلو نیز فاصله نقاط 28-27 را اندازه می زنیم ، و تمام مراحلی را که برای الگوی پشت انجام دادیم را تکرار می کنیم .
5. توجه داشته باشید که این مراحل باید برای تمامی لباسها قبل از اجرای هر نوع برش و انتقال پنس و ... انجام شود .
6. تغییرات الگوی پشت را اجرا می کنیم .
7. تغییرات الگوی جلو را اجرا می کنیم .
8. یقه را طراحی می کنیم .
9. حال با کاغذ پوستی از قسمتهایی که نیاز است ، دوباره الگو برداری می کنیم .
10. در قسمت یقه و محل اتصال یقه به سرشانه و لاسکینه چون یک مثلث مشترک وجود دارد و هم در لاسکینه و هم در یقه باید باشد ، پس از یقه با کاغذ پوستی دوباه جدا الگو برداری میکنیم .
11. از قسمتهای دیگری که باید پوستی انداخته شود ، سجاف یقه می باشد .
سجاف حتماً حتماً باید موازی ترکی درآورده شود ، در غیر این صورت جلوی لباس ایراد پیدا می­کند .
۱۲. سجاف را همراه الگو درمی­آوریم و سجاف و الگو را با هم روی پارچه قرار می­دهیم .
۱۳. برای سجاف از پایین لباس 7 سانت (با احتساب 2 سانت جادکمه) داخل شده تا محل اولین جادکمه و از سرشانه 4 سانت داخل می­شویم و این دو نقطه را به صورت هلال به هم وصل می­کنیم .
۱۴. تمام قسمتهای الگوی تهیه شده و کاغذهای پوستی را روی پارچه می اندازیم . باید خطوط عمودی را موازی ترکی پارچه بگذاریم و با سنجاق به پارچه متصل می کنیم .
۱۵. فاصله خط قیچی تا درز پهلوها باید ۳ سانت باشد و در بقیه موارد ۱ سانت .
۱۶. بعد از برش با استفاده از کاغذ کاربن و رولت محل پنسها را رولت می کنیم . بعد از رولت یک طرف پارچه ُ کاغذ الگو را از پارچه جدا می کنیم و طرف دیگر را نیز رولت می کنیم .

تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده ، نقطه 1 می­شود . نقطه 1را طبق نقشه به خط وسط پشت الگو وصل می­کنیم در الگوی پشت پنس بزرگ و کوچک دوخته می شود . دقت کنید چون لباس بدون برش می باشد پنسها دوخته می شود .
از خط پهلو در پایین لباس هم جلو و هم پشت برای فول کردن 3-2 سانت خارج می­شویم ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به باسن وصل می­کنیم .


تغییرات الگوی جلو :
طوق گردن را دورتادور 0.5 سانت گشاد می­کنیم ، نقاط 7و8 می­شود .
با توجه به عکس مدل ، انتقال پنس سینه به حلقه آستین مشاهده می شود ، نقطه 9 در وسط حلقه آستین جلو را مشخص کنید . با خط برش نقطه 9 را به مرکز سینه متصل کرده و پنس سینه را می بندیم .
وسط پنس زیر سینه را تا پایین لباس رسم می­کنیم ، نقطه 10 بدست می­آید .

طراحی یقه انگلیسی شماره1 (یقه پهن و لاسکینه باریک) :
از نقطه 8 در خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده ، نقطه 11 می­شود .
نقطه 11 را تا خط کمر امتداد می­دهیم . از نقطه 8 به اندازه بازی دلخواه یقه (در اینجا 7سانت) پایین آمده نقطه 12 می­شود . از نقطه 7 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 13 می­شود .
نقطه 13 را با خط چین به نقطه 12 وصل کرده و بطرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . محل اولین جادکمه بدست می­آید .
از نقطه 13 روی خط چین به اندازه یقه گشاد شده الگوی پشت (فاصله بین نقطه 1 تا خط وسط پشت را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم) بالا رفته نقطه 14 می­شود . تقاطع طوق گردن جدید با خط چین نقطه Z می­شود .
نقطه 14 را به مرکزیت نقطه Z به طرف راست پرگاری می­کنیم . روی خط پرگاری 7سانت جدا کرده ، نقطه 15 می­شود .
نقطه 15 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . (هلال کم و خوب)
فاصله نقطه 7 تا خط جدید بیشتر از 1 نباید باشد .)مهم(
نقطه 15 را روی هلال 7 سانت به طرف چپ گونیا می­کنیم ، نقطه 16 می­شود .
از نقطه 8 با زاویه 30 ، 9سانت خارج شده ، نقطه 17 می­شود .
نقطه 16 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 17 وصل می­کنیم .
توجه : زاویه بین 8و17 بر اساس یقه مورد نظر می­باشد، هرچه فاصله بین یقه و لاسکینه بیشتر باشد این زاویه هم بیشتراست.
فاصله بین نقاط 15و16و17و8و13 الگوی یقه می­باشد که از خط 15-16 دوبار روی دولایه بسته پارچه قرار می­گیرد .

طراحی یقه انگلیسی شماره 2 (یقه و لاسکینه هم اندازه) :
از نقطه 7 ، 2 سانت در امتداد سرشانه به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .
از نقطه 8 ، به اندازه بازی یقه پایین آمده نقطه 4 می شود .
نقطه 9 را با خط­چین به 4 وصل می­کنیم و به طرف پایین امتداد می­دهیم تا نقطه 10 شود . نقطه 10 محل اولین جادکمه بدست می­آید .
خط­چین را به طرف بالا نیز امتداد می­دهیم ، از نقطه 9 به اندازه یقه گشادشده الگو (فاصله نقطه 1 تا خط وسط پشت) روی خط­چین جدا کرده نقطه 11 می­شود .
نقطه 11 را به مرکزیت Z ، 7 سانت به طرف راست پرگاری می­کنیم . نقطه 12 می­شود . نقطه 12 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم به طوریکه این هلال با طوق گردن جدید بیشتر از 1-0.5 سانت فاصله نداشته باشد .
نقطه 12 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 13 می­شود .
از نقطه Z روی خط­چین 4.5 سانت پایین آمده ، نقطه 14 می­شود .
نقطه 14 را روی خط­چین 8 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 15 می­شود .
نقطه 15 را به خط صاف به نقاط 8و10 وصل می­کنیم .
از نقطه 8 با زاویه دلخواه(30درجه) خطی به اندازه 6 سانت رسم کرده نقطه 16 می­شود .
نقطه 13 را از ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به 16 وصل می­کنیم .
فاصله بین نقاط 12،13،16،8 الگوی یقه ما می­باشد که از خط 13-12 دو بار روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .
نکته مهم :
1. هنگام برش یقه انگلیسی جدا ، محل اتصال یقه با لاسکینه چرت زده شود . (شروع لاسکینه) نقطه ۷ و همینطور محل خط سرشانه روی یقه علامت زده شود . (مثلث مشترک)
2. هنگام طراحی یقه انگلیسی جدا ابتدا امتداد لاسکینه را به طوق گردن با هلال بسیار کم (دوخت هلال کم بسیار راحتتر است) وصل می­کنیم . مثلث مشترک باید حتماً باشد . به طوق گردن قبلی کاری نداریم فقط مثلث باید سر جای خودش باشد .
۳. ابندا سجاف را به لاسکینه می دوزیم . (لاسکینه همان قسمتی از یقه لباس است که با قسمت جلو سرهم بریده می شود و درحقیقت برمی گردد و به فرم یقه در می آید.)
۴ . پنسها را می دوزیم .
۵. سرشانه ها را به هم وصل می کنیم .
۶. الگوی یقه را دوبار روی پارچه انداخته و برش می زنیم . به یکی از آنها لایی زده و به هم می دوزیم .
۷. سه طرف آنرا به هم می دوزیم و فقط طرفی که قرار است به لباس وصل شود را باز می گذاریم . از همان قسمت باز آنرا برمی گردانیم و اطراف آنرا کوک زده و اتو می کنیم .
۸. خط وسط پشت را مشخص می کنیم . وسط یقه را نیز مشخص می کنیم . آنها را روی هم خوابانده و با سنجاق محکم می کنیم . تا محل مثلث مشترک که در روی پارچه علامت زده بودیم می دوزیم . یقه در محل مثلث مشنرک باید بین سجاف و لاسکینه قرار گیرد .
۹. درز پهلوها و حلقه آستین و پایین لباس را می دوزیم .
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱