درس 1 - آموزش خیاطی مولر)

آموزش خیاطی - درس 1 :
در این روش ما باید ابتدا اندازه های اصلی شخصی را که می خواهیم برایش لباس بدوزیم رو اندازه گیری کنیم که شامل موارد زیر می باشد و جدول شماره 1 بدست می آید :
1- اندازه قد کل
2- اندازه دور سینه
3- اندازه دور کمر
4- اندازه دور باسن
توضیح :
دور سینه : دورتادور سینه بدون اینکه تنگ یا گشاد باشد .
دور کمر : دورتادور فرورفته­ترین قسمت بدن با یک انگشت فاصله .
دور باسن : برجسته­ترین جای باسن ، نه تنگ و نه گشاد .
قد کل : از فرق سر تا پا بدون کفش که توسط گونیا اندازه­گیری می­شود .
با توجه به مدل لباس یکی از جداول زیر را انتخاب می کنیم .
اگر بخواهیم لباس تنگ و چسبان باشد از جدول شماره 2 استفاده می کنیم و اگر بخواهیم لباس آزاد و نرمال از جدول شماره 3 استفاده می شود .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

 

درس 2 - آموزش خیاطی مولر )
آموزش خیاطی :
ما برای رسم الگوی پایه اولیه نیاز به اندازه های فرعی داریم که از جداول زیر به دست می آید .
حال با استفاده از اندازه های اصلی باید اندازه های فرعی را بدست آوریم .
جدول شماره 2 مخصوص لباسهای تنگ و چسبان می باشد .

جدول شماره 2 :

اندازه های فرعی
:بلندی خط حلقه
10.5سانت+ 10/1دور سینه

:بلندی بالاتنه پشت
1سانت - 4/1 قدکل

:بالاتنه پیش یا جلو
4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

:بلندی خط باسن
بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

:بلندی پشت یقه
2 سانت + 20/1 دور سینه

:بلندی مرکز سینه
2یا3 سانت + 4/1 دور سینه
2 : سینه های بزرگ
3 : سینه های کوچک

:تیره یا کارور پشت
5.5 سانت + 8/1 دور سینه

:تیره پیش(جلو)
4سانت – 4/1 دور سینه

:گشادی کف حلقه
1.5 سانت– 8/1 دور سینه

:قد لباس
70


جدول شماره 3 مخصوص لباسهای آزاد و نرمال می باشد .

جدول شماره 3 :

اندازه های فرعی
:بلندی خط حلقه
11.5سانت +10/1 دور سینه

:بلندی بالاتنه پشت
1سانت - 4/1 قدکل

: بالاتنه پیش یا جلو
4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

:بلندی خط باسن
بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

: بلندی پشت یقه
2 سانت + 20/1دور سینه

: بلندی مرکز سینه
2یا3 سانت + 4/1دور سینه
2 : سینه های بزرگ
3 :سینه های کوچک

:تیره یا کارور پشت
6 سانت + 8/1 دور سینه

:تیره پیش(جلو)
2.5سانت –4/1دور سینه

:گشادی کف حلقه
8/1 دور سینه

: قد لباس
70

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

 

درس 3 - آموزش خیاطی با مولر )
خوب ، بعد از اینکه اندازه های اصلی رو گرفتیم و در جدول مورد نظر با توجه به نوع لباس مورد علاقه قرار دادیم و اعداد مربوطه را بدست آوردیم ، حال باید الگوی خام و اولیه را تهیه کنیم .
ما برای دوخت تمام لباسها ابتدا باید الگوی خام را تهیه کنیم و سپس مدل مورد نظرمون رو روی اون پیاده کنیم .
الگوی اولیه بالاتنه دارای شش مرحله است ، که به مرور زمان اون ها رو آماده می کنم .

مرحله اول الگوی اولیه بالاتنه :
خط عمود 1 را گونیا کنید . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین آمده نقطه 3 می­شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود .
نقاط 2و3و4و5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم . از نقاط 3و4و5 هر کدام 2 سانت به طرف چپ رفته نقاط 6و7و8 بدست می­آید .
نقطه 6 را با خط صاف به 7و8 وصل می­کنیم ، نقطه 6 را با خط صاف به نقطه 1 وصل کرده نقطه 9 (محل تلاقی خط افقی 2 ) بدست می­آید .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

 

درس 4 - آموزش خیاطی با مولر )
مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :
حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .
از نقطه 9 به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 10 میشود .
از نقطه 10 به اندازه ۳/۲ گشادی کف حلقه (8.4=2*4.2=3/12.5) به طرف چپ رفته ، نقطه 11 میشود .
از نقطه 11 به اندازه 10-5 سانت برای فاصله انتخابی بین الگوی جلو و پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 11A می­شود .
(برای باسن های بزرگ بالای 100 سانت­ بخصوص 120 سانت ، 10 و برای باسن های کوچک 5 سانت) .
از نقطه 11Aبه اندازه 3/1 گشادی کف حلقه به طرف چپ رفته ، نقطه 12 میشود .
از نقطه 12 به اندازه کارور پیش به طرف چپ رفته ، نقطه 13 میشود .
از نقطه 13 به اندازه 10/1 دور سینه به اضافه 0.5 سانت به طرف راست رفته ، نقطه 14 میشود . (10.5=0.5+10)
نقاط به دست آمده را طبق نقشه به طرف بالا و پایین گونیا می­کنیم .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

 

درس 5 - آموزش خیاطی با مولر )
مرحله سوم بالاتنه :
از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 می­شود .
از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .
نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)
نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 می­شود .
نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم و این خط را 1.5 سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه 19 می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط 18 تا 10 را نصف کرده 20A می­شود . 20A تا 10 را نصف کرده 20 می­شود .
هر طرف نقطه 20A را به طرف بالا و پایین به اندازه 7 میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام 1 سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه 20 ، 1.3 سانت به طرف چپ خارج شده نقطه 21 می­شود . سپس نقطه 19 را به 1 سانتی اول خارج شده ، 1 سانتی دوم را به 21 و 11 طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )
فاصله نقاط 20 تا 10 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 12 بالا رفته نقطه 22 می­شود .
فاصله نقاط 18 تا 10 اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، همین مقدار را از 12 بالا رفته نقطه 23 می­شود .
نقطه23را به مرکزیت نقطه12به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )
نقطه 24 را زیر نقطه 14 در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی 3 و14)
از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه 25 میشود .
از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه 26 می شود .
توجه : سینه های کوچک بالای نقطه 14 ، سینه های بزرگ پایین نقطه 14 قرار می­گیرد .
نقطه 25 را به مرکزیت نقطه 26 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

 

درس 7 - آموزش خیاطی مولر x)
مرحله پنجم بالاتنه :
فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 می­شود .
نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)
نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص می­کنیم .
از نقطه 34 به اندازه 4/1 کمر منهای 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 35 می­شود .
از نقطه 35 به اندازه 2/1 کمر به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه 36 می­شود .
نقاط 37،38و 39 را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه 13و34) .
از نقطه 39 به اندازه 4/1 کمر به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 40 می­شود . ( توجه : نقطه40 هرگز از نقطه 38 بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه 38 را در نظر می­گیریم ) .
از نقطه40 به اندازه 2/1 باسن به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه 41 میشود . ( نقطه 41 معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )
درس 6 - آموزش خیاطی مولر .....................................................................مرحله چهارم بالاتنه :
از نقطه 23 روی خط پرگاری به اندازه 20/1 دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه 27 می­شود .
فاصله نقاط 19-16 را اندازه زده منهای 0.5 سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه 27 طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه 25) نقطه 28 شود . نقطه 28 را با خط صاف به نقطه 27 وصل میکنیم . نقطه 25 را به طرف چپ گونیا کرده نقطه 29 می­شود .
از نقطه 29 به اندازه پشت یقه منهای 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 30 می­شود .
از نقطه 29 به اندازه پشت یقه +2-1.5 سانت (1.5 برای لاغرها ، 2 برای چاقها) پایین آمده نقطه 31 می­شود . نقطه 29 را با خط چین به نقطه 12 وصل می­کنیم .
از نقطه 29 روی خط چین پشت پقه +1-0.5 سانت را اندازه زده نقطه 30A می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 30A و 31 وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )
فاصله نقاط 30-25 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 28 روی خط کج به طرف راست رفته نقطه 32 می­شود . (این اندازه حتماً روی خط 27-28 علامت زده می شود ) .
نقطه 32 را با خط کش به نقطه 26 وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .
نقطه 27 را با خط صاف به نقطه 22 وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، 1 سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .
نقطه 27 را طبق نقشه به 1 سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به 22 و سپس به 11A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

 


خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید  قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .

خوب حالا الگوی خام بدست آمده است . در درسهای بعدی طریقه انتقال پنسها را آموزش می دهیم و بعد از آن یقه های مختلف با برشهای مختلف آموزش داده می شود .
اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .
درس 8 - آموزش خیاطی مولر )
مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :
فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .
فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .
فاصله نقاط 36-6 را اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ 0.5-1 سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .
برای رسم پنسهای پشت از نقطه 6 به اندازه 3/1 تیره پشت به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 43 می­شود .
از نقطه 43 به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه 44 می­شود .
فاصله نقاط 44-43 را نصف کرده نقطه 45 میشود . از این نقطه 15-13 سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط 43 و 44 وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .
نقطه 10 را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه 46 میشود .
نقطه 46 وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع 14-12 سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.
نقاط 47،49،48 و 50 را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .
از نقاط 47و48 هر کدام 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط 51و52 بدست می­آید.
فاصله نقاط 7-41 را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط 49و50 به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط 53 و 54 بدست می آید .
نقاط 53و54 را تا پایین گونیا می کنیم .
نقطه 51 را با خط صاف به 11 وسپس طبق نقشه به 53 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه 52 را با خط صاف به 11A و طبق نقشه به 54 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .
برای اینکه درز شانه 1سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه 16 و 19 هرکدام 1سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط 30و33و32و27 هر کدام 1 سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .
توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه 20A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه 16 روی سرشانه جدید 5-3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 55 می­شود .
نقطه 55 را روی خط چین 20A گونیا می­کنیم ، نقطه 56 بدست می­آید .
نقطه 56 را به علامتهای دو طرف 20A به شکل پنس وصل می­کنیم .
نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱