دامن شلواری هم دامن است هم شلوار. برای درست کردن دامن شلواری مانند شلوار خط کمر را 3سانت پایین‌تر می‌گیریم سپس الگوی اولیه شلوار را پیاده می‌کنیم و این تفاوت‌ها را اعمال می‌کنیم: قد بالاتنه یا فاق از یک سوم دور باسن منهای 2سانت به دست می‌آید. بعد از علامت زدن یک‌چهارم دور باسن روی خط فاق و باسن و کشیدن خط جلوی دامن شلواری، یک‌هشتم دور باسن از تقاطع خط جلو با فاق، جلو می‌رویم و راست به طرف پایین خط می‌کشیم. خط منحنی مثلثی را یک‌سوم عددی که جلو رفته‌ایم بیرون می‌بریم و منحنی را تا تلاقی خط جلو و باسن بزرگ می‌کشیم.
از پهلوی کمر 3 سانت می‌گیریم و به صورت منحنی وصل می‌کنیم به نقطه‌ای که 2 سانت تا باسن بزرگ فاصله داشته باشد و سپس یک‌چهارم دور کمر را اندازه زده و وسط کمر را مستقیم وصل می‌کنیم به بالای منحنی.
پشت دامن شلواری مانند پیش است فقط مانند شلوار از پهلوی کمر 2 سانت می‌گیریم و منحنی‌وار وصل می‌کنیم به 2 سانت بعد از خط باسن کوچک و سپس یک‌چهارم کمر را با اضافه ساسون نموده، وسط پشت را هم 5/2 سانت بالا می‌بریم و منحنی مثلثی شکلی را یک‌دوم مقدار بیرون آمده و تا ما بین باسن کوچک و بزرگ رسم می‌کنیم. درزهای پا از دو طرف فون می‌شود. از پهلو 4 سانت بیرون رفته و مستقیم وصل می‌کنیم و به باسن بزرگ و از توی پا 4 سانت بیرون و 4 سانت هم بالا می‌رویم و بالا را مستقیم به انتهای خط فاق و پایین را منحنی به دوسوم دمپای دامن شلواری وصل می‌کنیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید