دامن انواع گشاد

دامن ترک (۴ ترک، ۶ ترک، ۸ ترک) دامن کلوش (کلوش ،
نیم کلوش، چهارکلوش) و دور پیلی، دامن ترک یعنی تکه، خود ما در الگو ۳ تکه است اگر
چهار تکه یا بالاتر شده می شود ترک برای هر نوع ترک دور کمر و باسن را تقسیم می
کنیم بر ترکهایی که می خواهیم.
یک ترک از چهار ترک – کمر و باسن را تقسیم بر
چهار کرده چون کاغذ را دولا می کنیم نصف آنرا اندازه می زنیم قد دامن نرما ۷۰ سانت
می باشد که پهنای آن هم سه برابر کمر حساب می شود. یک سانت به کمر دامن اضافه می
کنیم و این یک سانت اضافه را مستقیم وصل می کنیم به باسن بزرگ، سپس یک سانت اضافه
را تا محل باسن کوچک با منحنی به طرف بیرون خط کش می گیریم. باسن را توخالی وصل می
کنیم به پایین دامن طوری که وسط این خط با خط مستقیم ۵/۱ سانت فاصله داشته باشد
(چون دامن لول بایستد) از بغل پایین ۵/۲ سانت بالا می آییم و منحنی به ۵ سانت مانده
به وسط ترک ختم می کنیم برای اصلاح الگو منحنی جلوی ترک را در قسمت کمر نیم سانت
خالی می کنیم، از این الگو چهار عدد می بریم.
یک ترک از شش ترک – کمر و باسن را
تقسیم بر شش کرده چون کاغذ را دو لا می کنیم نصف آنرا اندازه می زنیم قد دامن ۷۰
سانت می باشد . که پهنای آن سه برابر کمر می باشد. کمر را ۵/۷ میلی متر اضافه می
کنیم و مستقیم به باسن بزرگ وصل می کنیم سپس با منحنی توپر ۵/۷ میلی متر اضافه را
تا باسن کوچک می گیریم خط منحنی درز پایین با خط مستقیم فرضی یک سانت فاصله و بغل
پایین ۸۰/۱ بالا آمده و با منحنی توپر به ۵/۳ سانت مانده به پایین ترک وصل می گردد
۵/۳ میلی متر هم در کمر از وسط تا درز بغل خالی می شود( که باعث لول شدن دامن می
شود) یک ترک از هشت ترک ، کمر و باسن را تقسیم برهشت کرده و چون کاغذ را دولا می
کنیم نصف آن را اندازه می زنیم قد دامن ۷۰ سانت و عرض آن هم سه برابر کمر می باشد.
نیم سانت به کمر اضافه نموده و آن را مستقیم به باسن بزرگ و سپس نیم سانت اضافه را
با منحنی توپر تا باسن کوچک می گیریم اختلاف وسط خط منحنی با خط مستقیم فرضی پهلو
نیم سانت و بالا آمدن بغل دامن ۲۵/۱ سانت و وصل آن با منحنی توپر به ۲ سانت مانده
به وسط ترک در پایین می باشد. از وسط کمر هم ۵/۲ میلی متر خالی می کنیم

 

 

( شرح جدول اختلاف اندازه های ترکهای مختلف )

مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود فاصله خط منحنی پهلو و خط راست فرضی بالا
آمدن درز پهلو در پایین وصل بغل پایین به مانده به وسط خالی کردن وسط جلوی کمر

۱٫ مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود
۲٫ فاصله خط منحنی پهلو و خط راست
فرضی
۳٫ بالاآمدن درز پهلو در پایین
۴٫ وصل بغل پایین به مانده به وسط
۵٫
خالی کردن وسط جلوی کمر

۴ ترک ۶ ترک ۸ ترک یک سانتیک و نیم سانت

 

دو نیم سانت

پنج سانت

نیم سانت

هفت و نیم میلی متریک سانت

 

هجده میلی متر

سه و نیم سانتی متر

سه ونیم میلی متر

پنج میلی مترنیم سانت

 

دوازده و نیم میلی متر

دو سانت

دو و نیم میلی متر

حذف ساسون دامن که الگوی آن به تنهایی یک مدل دامن
و از آن می توان به عنوان الگوی آستر دامن ترک و کلوش استفاده کرد. به اضافه طریقه
فون و راسته کردن آن، و تبدیل راسته به مدل ماهی و توضیح برش آن و آموزش برش دامن
های مدل دار شامل تنگ پایین کلوش بصورت برش ساده و مدل دار – چند طبقه چین دار –
اسکاتلندی و دامن دراپه را در این جلسه آموزش می دهیم.


 

برای حذف ساسون خط وسط آنرا تا پایین ادامه می دهیم
و از پایین تا سه سانت مانده به ساسون قیچی می کنیم، ساسون را می بندیم با قد دامن
۷۰ پایین دامن ۸ تا ۹ سانت باز شود.برای آستر دامن فون یا کلوش از این الگو استفاده
می شود. برای دامن فون بدون ساسون ۴ سانت از وسط جلو کم می کنیم. و آنرا تا محل
بریدگی خط کشیده و می بریم. برای چرم، جیر، مخمل و دوشس که ساسن نمی توان داد از
این الگو استفاده می شود.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید