شلوار حاملگی:

الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود.

الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد.

قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید.

از قسمت( (ـ) خط چین و ...) کاربن شود.

روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید