دامن فون شماره 1

الگوی اولیه دامن تنگ را کشیده و از
پنس های بزرگ پشت و جلوی دامن یک خط تا پایین دامن میکشیم.

این 2 خط جدید را از پایین تا خط باسن
بزرگ قیچی کرده و پنس ها را روی الگو میبندیم.

بین این دو خط 3 تا5 سانتیمتر اوزمان
میدهیم.

اوزمان:فضایی
که برای گشاد شدن الگو ایجاد می کنیم.
دامن فون شماره 2

الگوی دامن فون شماره 1 را میکشیم و
برای آنکه دامن گشادتر باشد 2 خط دیگر هم کشیده و 3 تا 5 سانتیمتر اوزمان می
دهیم.

یک خط از پنس
کوچک جلو و یک خط هم بین خط پهلو و پنس بزرگ پشت کشیده و اوزمان می
دهیم.


دامن فون شمارن 3
الگوی دامن فون شماره 2 را میکشیم و
برای اینکه پایین دامن حالت کلوش داشته باشد خط پهلو را هم 3 تا 5 سانتیمتر اوزمان
میدهیم.


 

/ 0 نظر / 15 بازدید