دور کمر
دور باسن
دور ران
قد شلوار (از کمر)
قد زانو (از
کمر)

شلوار: (الگوی جلو)

۴/۱ دو باسن منهای ۱ برای
پهنای کادر (A-B) ß خط کمراز این نقاط قد شلوار را تا پایین رسم کرده و کادر را
کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید.(C-D)

4/1 دور باسن منهای ۲ یا ۳ برای قد
فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست) (E-F)نقاط (A-B) قد زانو را مشخص
(G-H)

20/1دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط
باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با

پهنای فاق را اندازه
بگیرید و وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنید که این خط اتو
می‌باشد.

همانطورکه در شکل ملاحظه می‌کنید الگو رسم شد از نقطه B 2 سانت به
سمت چپ و بعد ۱سانت بالا و به خط کمر وصل شود. سپس

از نقطه B 15 سانت به طرف
پایین و مانند شکل به ۱ سانتی که بالا رفتید وصل کنید.

کنترل کمر
جلو:

خط کمر الگو را اندازه
می‌زنیم.

۴/۱ دور کمر منهای ۱ را بدست آورید ß چنانچه این مقدار کمتر از خط
کمر الگو بود اختلاف آنها را از خط اتو پنس می‌گیریم.بطورمثال: اگر خط
کمر

الگو ۳ سانت بیشتر از ۴/۱ دور کمر منهای ۱ بود از خط اتو ۵/۱ سانت به
سمت راست و چپ رفته به اندازه ۱۰ تا ۱۲ سانت از خط اتو پایین

رفته و پنس را
رسم کنید.

الگوی پشت شلوار:

الگوی پشت شلوار را از
روی الگوی جلو بدست آورید.

به این صورت که درهر طرف خط زانو و دمپای شلوار ۲
سانت بیرون آمد از سمت چپ خط فاق هم ۲ سانت و از سمت راست خط فاق و باسن ۳ سانت
بیرون آمده و خطوط رارسم

کنید.

مانندشکل ۲ سانت از سمت چپ خط باسن
داخل باسن داخل شده و به ۲/۱ خط باسن و فاق رسم کنید سپس مانند شکل گونیا را قرار
داده

و به بالا رسم کنید که ۳ سانت از خط کمر بالا رود.

کنترل کمر
پشت:


۴/۱ دور کمر به اضافه ۱ سپس + ۳ کنید. ۳+ ۱+ (۴÷۷۲) دور کمر =
مثالچنانچه خط کمر الگو کمتر از این مقدار بود (۳+) را حذف کنید.

درمرحله
آخر دور ران را به اضافه ۴ کنید و قد فاق پشت و جلو را با هم جمع کنید چنانچه حاصل
بیشتر از دوران +۴ بود اختلاف آن را از پهنای

فاق کم کنیدو تا پایان شلوار
ادامه دهید و اگر حاصل کمتر بود بر عکس انحام دهید.

/ 0 نظر / 16 بازدید