دوخت کمر شلوار:
خط وسط پشت شلوار را از قسمت بالا اندکی بشکافید.
سمت چپ کمر را اندازه بگیرید و اندازه را به اضافه پنج کنید.دو عدد مستطیل به طول بدست آمده و به عرض 10 سانتی متر از طول پارچه خارج کنید-بلندی مستطیل به سمت طول باشد-
از لایی چسب دو مستطیل به طول قبلی و به عرض 5 سانتی متر خارج کنید.
لایی چسب را به پارچه بچسبانید و مراقب کف اتو باشید.کمر را از طول تا بزنید و با اتو خوب پرس کنید.لبه دو قسمت کمر را از فاصله یک سانتی متری از پشت بدوزید.توجه داشته باشید که در هر قسمت فقط یک لبه را بدوزید و طوری که دو قسمت قرینه باشند.
کمری را از سمتی که لایی چسب نخورده در طرف جلوی شلوار قرار دهید و لبه دوخته کمر را مقابل لبه زیپ دار قرار دهید و با چرخ از داخل کمری بدوزید سپس کمری را برگردانید و لبه دوخته شده را اتو کنید.در طرف دیگر لبه کمری را یک سانتی متر به داخل تا کرده اتو کنید سپس با چرخ آن را طوری بدوزید که در قسمت روی شلوار در نیم سانتی متری روی کمری خط دوخت ایجاد شود.
وقتی دو قسمت کمر را دوختید دو طرف درز پشت و کمری را روی هم بگذارید و از روی خط قبلی چرخ کنید.اضافی کمری را بچینید و درز را باز کنید و با اتو خوب پرس کنید

/ 0 نظر / 15 بازدید