آموزش دامن
تنگ

دور باسن بزرگ:متر رار روی برجسته ترین قسمت
باسن گذاشته و دو سر متر را روی هم می آوریم و به اندازه چهار انگشت زیر آن قرار می
دهیم .                           

 

دور باسن کوچک:فاصله بین کمر و باسن بزرگ.

قد دامن:برای قد دامن باید قد از پهلو , قد از جلو و قد از پشت اندازه
گیری شود.

قد دامن بستگی به سلیقه فرد دارد که بلند باشد یا کوتاه.

اندازه گیری دامن

رسم الگو

۱-مستطیلی به عرض نصف باسن بزرگ و طول قد دامن می
کشیم.

۲-از پایین مستطیل(خط پایین دامن) نقطه ی وسط را پیدا
کرده و از این نقطه ۲ سانتیمتر به سمت چپ می رویم ویک خط تا بالای مستطیل می کشیم
.(خط پهلو)

سمت راست الگو قسمت جلو و سمت چپ قسمت پشت
است.

۳-از عرض بالای مستطیل (خط کمر)به اندازه قد باسن پایین
می آییم و یک خط موازی با عرض مستطیل رسم می کنیم(باسن بزرگ).و این فاصله(بین خط
کمر و باسن بزرگ) را نصف کرده و دوباره یک خط موازی با خط کمر رسم می کنیم که باسن
کوچک بدست می آید.

۴-از سمت چپ بالای الگو(کمر) ۲ سانتیمتر داخل شده و یک
پنس تا باسن بزرگ برای جای زیپ می کشیم.

۵-از خط پهلو ۲ سانتیمتر به چپ و ۲سانتیمتر به راست رفته
و یک پنس تا باسن بزرگ می کشیم.

۶-خط کمر جلو را از بعد از پنس پهلو به ۳ قسمت تقسیم
کرده.از یک سوم اول(نزدیک خط جلوی دامن)۳ سانتیمتر به چپ رفته و پنس بزرگ جلوی دامن
را تا خط باسن بزرگ رسم می کنیم.

۷-بین پنس بزرگ جلو و پنس پهلو را نصف می کنیم و از نقطه
بدست آمده ۱سانتیمتر به چپ و ۱سانتیمتر به راست رفته و پنس کوچک جلو را تا خط باسن
کوچک رسم می کنیم.

۸-برای رسم پنس پشت بین جای زیپ و پنس پهلو را به ۳ قسمت
تقسیم کرده و از یک سوم اول (نزدیک جای زیپ) ۳ سانتیمتر به راست رفته و پنس را تا
خط باسن بزرگ می کشیم.

نکته:پس از رسم الگوی اولیه باید الگو آرایش داده شود و
پنس های بزرگ کوتاه شوند و دوباره کمر و باسن بزرگ و باسن کوچک روی الگو اندازه
گرفته شوند.

کوتاه کردن پنس ها:

برای افراد معمولی قد پنس ها باید ۱۲
سانتیمتر

افراد چاق و قد کوتاه ۱۰ سانتیمتر

افراد لاغر ۱۴ سانتیمتر

بچه ها ۸ تا ۱۰ سانتیمتر

چک کردن دور کمر و باسن:

پس از انجام مراحل بالا و رسم الگو باید فاصله بین پنس ها
اندازه گیری شود.این اندازه باید نصف کمر باشد اگر بیشتر بود پنس ها را بزرگ تر
میکنیم اما اگر کمتر از نصف کمر بود باید پنس ها کوچک شوند مثلـاً پنس ها را به جای
۳سانتیمتر ، ۲ سانتیمتر می کنیم.

نحوه دوخت:

پس از برش الگوی کشیده شده خطوط پهلو و پشت را می دوزیم و
پنس ها را هم دوخته و بعد زیپ را وصل می کنیم و در آخرین مرحله هم کمری را می
دوزیم.

دامن خمره ای:برای رسم الگوی دامن خمره ای باید ابتدا
الگوی دامن تنگ را کشیده سپس از خط وسط ۲ سانتیمتر به چپ و ۲ سانتیمتر به راست رفته
و این دو نقطه را به پنس پهلو وصل کرد.

دامن خمره ای

/ 1 نظر / 20 بازدید
آرامش

[گل]