اندازه گیری لازم برای شلوار:

دور کمر

دور باسن

دور ران

قد شلوار (از کمر)

قد زانو (از کمر)

شلوار: (الگوی جلو)

4/1 دو باسن منهای 1 برای پهنای کادر (A-B) ß خط کمر

از این نقاط قد شلوار را تا پایین رسم کرده و کادر را کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید.(C-D)

4/1 دور باسن منهای 2 یا 3 برای قد فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست) (E-F)

نقاط (A-B) قد زانو را مشخص (G-H)

20/1 دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با پهنای فاق را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنید که این خط اتو می‌باشد.

همانطور که در شکل ملاحظه می‌کنید الگو رسم شد از نقطه B 2 سانت به سمت چپ و بعد 1 سانت بالا و به خط کمر وصل شود. سپس از نقطه B 15 سانت به طرف پایین و مانند شکل به 1 سانتی که بالا رفتید وصل کنید.

 

 

 

کنترل کمر جلو:

خط کمر الگو را اندازه می‌زنیم.

4/1 دور کمر منهای 1 را بدست آورید ß چنانچه این مقدار کمتر از خط کمر الگو بود اختلاف آنها را از خط اتو پنس می‌گیریم.

بطور مثال: اگر خط کمر الگو 3 سانت بیشتر از 4/1 دور کمر منهای 1 بود از خط اتو 5/1 سانت به سمت راست و چپ رفته به اندازه 10 تا 12 سانت از خط اتو پایین رفته و پنس را رسم کنید.

الگوی پشت شلوار:

الگوی پشت شلوار را از روی الگوی جلو بدست آورید.

به این صورت که درهر طرف خط زانو و دمپای شلوار 2 سانت بیرون آمد از سمت چپ خط فاق هم 2 سانت و از سمت راست خط فاق و باسن 3 سانت بیرون آمده و خطوط را رسم کنید.

مانند شکل 2 سانت از سمت چپ خط باسن داخل باسن داخل شده و به 2/1 خط باسن و فاق رسم کنید سپس مانند شکل گونیا را قرار داده و به بالا رسم کنید که 3 سانت از خط کمر بالا رود.

 

 

 

کنترل کمر پشت:

4/1 دور کمر به اضافه 1 سپس + 3 کنید.    3+ 1+ (4÷72) دور کمر = مثال

چنانچه خط کمر الگو کمتر از این مقدار بود (3+) را حذف کنید.

در مرحله آخر دور ران را به اضافه 4 کنید و قد فاق پشت و جلو را با هم جمع کنید چنانچه حاصل بیشتر از دوران +4 بود اختلاف آن را از پهنای فاق کم کنید و تا پایان شلوار ادامه دهید و اگر خاصل کمتر بود بر عکس انحام دهید.

/ 0 نظر / 31 بازدید