جهت دوخت شلوار مردانه ابتدا باید اندازه گیری صحیح انجام دهیم در اینجا من روش
اندازه گیری از روی روبر یا شلوار شخص را به شما آموزش میدهم

اندازه
های لازم:


1- اندازه دور کمر

از سمت چپ شلوار از لب زیپ تا
خط وسط پشت را از روی شلوار اندازه میگیریم که برابر است با یک دوم دور کمر از آنجا
که یک دوم دور کمر اندازه سایز شلوار میباشد میتوان با سایز شلوار هم مقایسه
کرد

اگر بخواهیم از روی کمر شخص اندازه بگیریم محل کمر روی تن شخص حدودا 4
انگشت بالاتر از استخوانهای برجسته پهلو می باشد.

2-
اندازه قد شلوار

از کمر تا دمپای شلوار با اندازه گرفتن کمری

3-
اندازه گشادی دمپا

فاصله دو خط اطوی شلوار میزان گشادی دمپا
میباشد

که تقریبا این عدد از 22 تا 27 برای شلوار های رسمی میباشد

4-
اندازه دور باسن

از زیر زیپ تا خط پهلو یک چهارم دور باسن میباشد که اگر عدد
به دست آمده را چهار برابر کنیم دور باسن به دست می آید

اگر بخواهیم دور
باسن را از روی تن شخص اندازه بگیریم متر را از روی برجستگی باسن رد کرده و دور
باسن به صورت آزاد حلقه میکنیم

اندازه
هایی که گفته شد اندازه های اصلی بودند

بعضی از اندازه ها اندازه های فرعی
هستند که جهت کنترل بقیه اندازه ها از آنها استفاده میکنیم مثل:

-اندازه
بلندی فاق

اززیر فاق خطی صاف تا خط پهلو در نظر میگیریم و بلندی فاق را از
خط پهلو تا خط صاف فرضی اندازه میگیریم

-اندازه
گشادی جلو

فاصله خط پهلو تا خط داخل پا در زیر فاق

-اندازه
ران

فاصله دو خط اطو در زیر فاق


 
/ 1 نظر / 17 بازدید
آرامش

[گل]